ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ มีหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลส่งเสริมการจดทะเบียน การนำไปใช้ประโยชน์ การสร้างรายได้ การคุ้มครองสิทธิ และรักษาผลประโยชน์จากงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

1. รวบรวมข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงการวิเคราะห์ การส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้คำปรึกษา การบริการวิชาการ และการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2. ส่งเสริมการจดแจ้งลิขสิทธิ์ การจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร ตลอดจนการจดทะเบียนอื่นๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

3. ส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการทั้งรายใหม่ และผู้ประกอบการเก่าให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.