ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่กิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อกระตุ้นและเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อดูแลจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการคุ้มครอง และรักษาสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.