ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

1. อนุสิทธิบัตรคืออะไร

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์คิดค้นที่ไม่มีความซับซ้อน อาจคิดขึ้นโดยง่าย เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย แต่ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

2. ขั้นตอนการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

2.1 หลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ลำดับ หลักฐาน
1

แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้เน้นสีเหลือง ในส่วนที่ต้องใส่รายละเอียด ได้แก่

  • ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
  • ชื่อผู้ประดิษฐ์ (ทุกคน)
  • หน่วยงานต้นสังกัด
  • ตัวเลขจำนวนหน้าของแต่ละส่วน ซึ่งการนับหน้าจะแบ่งการนับเป็น 4(5) ชุด ได้แก่ ชุดแบบพิมพ์คำขอ ชุดรายละเอียดการประดิษฐ์ ชุดข้อถือสิทธิ ชุดบทสรุปการประดิษฐ์ และชุดรูปเขียน (ถ้ามี)
2 คำอธิบายการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการอธิบายแต่ละหัวข้อว่ามีรายละเอียดและหลักการเขียนอย่างไร
3 รูปแบบรายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่มีการเขียนเลขหน้า และเลขบรรทัด ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
4

หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร โดยศูนย์ฯ ได้เน้นสีเหลือง ในส่วนที่ต้องใส่รายละเอียด ได้แก่

  • วันที่
  • ชื่อผู้ประดิษฐ์ (ทุกคน)
  • หน่วยงานต้นสังกัด
  • ชื่อที่แสดงถึงการสิ่งประดิษฐ์
2.2 ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ลำดับ รายละเอียด
1 ผู้ประดิษฐ์ตรวจทาน/แก้ไข แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร รายละเอียดการประดิษฐ์ และหนังสือสัญญาโอนสิทธิ์
2 ส่งไฟล์กลับมายังอีเมลศูนย์ฯ tu.tuipi@gmail.com เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และแก้ไขส่งกลับไปให้ผู้ประดิษฐ์ อ่านเนื้อหาอีกครั้งว่ายังมีเนื้อหาที่ตรงกับความประสงค์ของผู้ประดิษฐ์หรือไม่
3 เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้ผู้ประดิษฐ์ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน ส่งไฟล์ที่แก้ไขกลับมายังอีเมลศูนย์ฯ อีกครั้ง
4 เมื่อหลักฐานครบ รายละเอียดการประดิษฐ์ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จะนำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จะนำหลักฐานการยื่นคำขอที่ได้และเลขที่คำขอรับสิทธิบัตร ส่งคืนเจ้าของผลงานทั้งในรูปของ เอกสาร (Hard copy) และไฟล์ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานร่วมกันกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ต่อไป
2.3 เรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มี 2 กรณีดังนี้
ลำดับ ความเป็นเจ้าของ รายละเอียด
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุไว้ว่า “ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรที่ได้ถือเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้นจึงต้องมีการเซ็นยินยอมโอนสิทธิจากผู้ประดิษฐ์ทุกท่าน ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้โอนสิทธิ” ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดย “ผู้รับโอนสิทธิ” คือ อธิการบดี และมีระเบียบการแบ่งปันผลประโยชน์ตามเอกสารแนบ (ข้อดีของการโอนสิทธิให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมจากกรทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอน)
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันอื่นๆ 2. หากมีการทำวิจัยร่วมกับบุคลากรจากสถาบันอื่น ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรนั้นต้อง ถือเป็นสิทธิบัตรร่วมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันนั้นๆ และต้องมีการเซ็นยินยอมโอนสิทธิจากผู้ประดิษฐ์ทุกท่าน ให้ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันดังกล่าว และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงร่วมกันของ 2 สถาบัน

3. แบบฟอร์มในการขอรับอนุสิทธิบัตร

01. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

02. แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

03. Form PI/PD/PP/001-A (Add) Statement of Applicant's Right to Apply For a Pattent/Petty Patent

04. แบบ สป/อสป/004-ก คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ์

05. แบบ สป/สผ/อสป/003-ก คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

06. แบบ สป/สผ/อสป/005-ก คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

07. แบบคำร้องขอให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์

08. แบบคำร้องขอคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการประดิษฐ์

09. แบบ สป/สผ/007-ค คำคัดค้าน

10. แบบ สป/สผ/008-ก คำโต้แย้ง

11. แบบ สป/สผ/อสป/009-ก คำอุทธรณ์

12. แบบ สป/สผ/005-ก(พ) คำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม

13. แบบ สป/สผ/205-ก คำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

14. แบบ สป/สผ/อสป/206-ค คำขอจดทะเบียนการโอนและการรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก

15. แบบ สป/สผ/อสป/010-ก คำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี/คราวเดียว/ต่ออายุ

16. แบบ สป/สผ/อสป/006-ก คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และคัดสำเนา

17. แบบ สป/สผ/อสป/002-ก คำขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอในไทย

18. แบบ สป/สผ/อสป/011-ก คำขออื่นๆ

4. ตัวอย่างอนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร สาขาเคมีชีวภาพ

อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม/ไฟฟ้า และฟิสิกส์

อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม/ไฟฟ้า/ฟิสิกส์

อนุสิทธิบัตร สาขาเคมี

(ที่มา: http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&view=docman&Itemid=251)

5. ฐานข้อมูลอนุสิทธิบัตร

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ (DIP)

USPTO Patent Full

Espacenet Patent Search

PATENTSCOPE

Japan Platform for Patent Information

KIPRIS

AusPat

DEPATISnet

WIPO

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.