ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การหมดสมาชิกภาพ

ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะจะหมดสิทธิ์ในการเป็นผู้เข้าร่วมบ่มเพาะของ TUIBI ในกรณี ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติได้ตามกระบวนการบ่มเพาะและอยู่ครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว และทาง TUBI เห็นว่า สามารถพึ่งตนเองได้แล้ว อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็นต้องเข้ารับการบ่มเพาะต่อเนื่อง ทาง TUBI จะพิจารณษเหตุผลที่สมควรเป็นรายกรณี

2. สมัครใจออกจาก TUBI เนื่องจากสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้ว หรือไม่ต้องการรับบริการจาก TUBI อีกต่อไป

3. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบ รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามกระบวนการบ่มเพาะที่ทาง TUBI กำหนดไว้

4. ขาดการติดต่อกับ TUBI เกินกว่า 6 เดือน โดยไม่แจ้งสาเหตุ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.