ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นโยบายการสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจของ TUBI

TUBI จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ซึ่งจะไม่สนับสนุนในรูปตัวเงิน แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ แต่จะสนับสนุนในเรื่องต่างๆ โดยการจ่ายให้กับผู้ให้บริการโดยตรง

1. บริการด้านฝึกอบรมและพัฒนา

TUBI ได้จัดการฝึกอบรมที่ใช้ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เช่น การจัดทำแผนธุรกิจทั้งด้านการผลิต การบริหาร การจัดการตลาดและการเงินรวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดและมีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งในส่วนนี้ หากผู้ประกอบการสนใจที่จะเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่นหรือสถาบันอื่น สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่สนใจได้

2. บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง ทาง TUBI มีบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้กิจการที่เพิ่งก่อตั้งมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป เช่น

3. บริการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และการทดสอบ Lab

ในกรณีที่ผู้ประกอบการ มีความต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการทดสอบต่างๆ นั้น ทาง TUBI จะพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นรายกรณีไป

4. บริการด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

หากผู้ประกอบการต้องการเงินทุนในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจ TUBI จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน เพื่อหาแหล่งเงินสนับสนุนหรือแหล่งเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับความพร้อมของธุรกิจและสถาบันการเงิน เงื่อนไขของหน่วยงานสนับสนันนั้นๆ ซึ่งทาง TUBI ไม่สามารถจัดสรรเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการได้โดยตรง

5. บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะต้องการใช้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดำเนินการขอรับบริการตามขั้นตอน/ระเบียบวิธีของงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

6. การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

เพื่อให้การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ (TUIPI) เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีออกสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ความดูแลของ TUIPI นั้นจะต้องขออนุญาตเป็นรายกรณีไป

7. การประเมินและการติดตามผล

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะทำการประเมินและติดตามความก้าวหน้าของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการประกอบธุรกิจ และให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ประกอบการพบปัญาและปรับปรุงการบริการของหน่วยบ่มเพาะให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ซึ่งการติดตามผลจะติดตามเป็นระยะตามกระบวนการ ดังนี้

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.