ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทกลุ่มธุรกิจที่ให้การสนับสนุน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยจัดประเภทกลุ่มธุรกิจเป็น 4 ประเภทดังนี้

ประเภทกลุ่มธุรกิจ คำจำกัดความ
Research Based Business ธุรกิจที่มีงานวิจัยรองรับ และ/หรือ มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น และประเมินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพทางธุรกิจในระดับสูง (ในกรณีที่งานวิจัยหรือเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของมหาวิทยาลัยอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากมหาวิทยาลัยและหรือมีการดำเนินการขอใช้สิทธิตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย)
General Technology Business ธุรกิจที่มีการปรับปรุง พัฒนา และ/หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การใช้กระบวนการผลิตใหม่ (Reprocessing) การออกแบบใหม่ (Redesign) วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) การประยุกต์ใช้ใหม่ (New Application) เป็นต้น
Creative Business ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น ผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม/ประเพณี/ศิลปะ/ประวัติศาสตร์/ธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/Animation/Digital Content เป็นต้น
Innovative Service Business ธุรกิจบริการที่เน้นการบริการที่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการ หรือมีความแตกต่างในรูปแบบ/กระบวนการในการให้บริการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.