ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubator)

การให้คำปรึกษา ความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการ จนกระทั่งสามารถดำเนินธุรกิจเองได้ ประสานงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ กับผู้รับการบ่มเพาะในการให้คำปรึกษา การจัดดำเนินงานทางด้านธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ในการบ่มเพาะธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นคณาจารย์หรือนักศึกษาที่มีผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ โดยได้รับการคุ้มครองในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาจากมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.