ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

News

โครงการ TUnicorn
๐๐ เปิดตัว “STARTUP ECOSYSTEM @TU” พื้นที่บ่มเพาะส่งเสริมการแลกเปลี่ยน STARTUP

---------------------------------------------------------------------------


Success Case

ยาแคปซูลสารสกัดไพล
Space walker
วีลแชร์ ปรับยืนได้

---------------------------------------------------------------------------


STARTUP ECOSYSTEM @TU

>> Thammasat Creative Space (TCS) เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ


การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2553 เห็นสมควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ให้ความช่วยเหลือด้านการดำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า แผนภูมิของวงจรรวม เครื่องหมายการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการนำผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สู่เชิงพาณิชย์ เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการคุ้มครอง รักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกระเบียบที่ชื่อว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. 2553" เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และผลงานวิจัยมาแปลงเป็นทรัพยากร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ การต่อยอดการผลิต การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ที่เกิดจากงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย การออกระเบียบนี้ทำให้การบริหารจัดการงานด้านวิจัยมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอนาคต

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.