ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

1. ชุมชนและประชาชน เช่น แม่บ้าน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ชุมชน/ชมรม นักเรียนนักศึกษา รายบุคคลหรือที่รวมกันเป็นกลุ่ม

2. วิสาหกิจชุมชน ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มนิติบุคลที่มีกฎหมายรองรับ เช่น กลุ่ม สหกรณ์ สมาคม อบต. กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ

3. อุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมในครอบครัว อุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.