ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขั้นตอนการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. ชุมชน/กลุ่มบุคคลที่ต้องการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 20-30 คน

2. กรอกแบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (แบบ สส.002-2(1)) และแบบขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี (แบบสส.002-2(2)) โดยระบุความต้องการ ส่งมายังคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยีพิจารณาโครงการ เสนอผู้บริหาร เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจึงประสานงานจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. ผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องส่งใบสมัคร แบบประเมินผล แบบวัดความพึงพอใจเมื่อจบการถ่ายทอด และให้ความร่วมมือในการตอบแบบติดตามประเมินผลหลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านไป 1-3 เดือน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.