ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นตัวกลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นแหล่งที่รวมข้อมูลเทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านตลอดจนสร้างวิทยากรประจำเครือข่ายในสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่จะเป็นทั้งผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน และท้องถิ่นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

2. เพื่อนำเทคโนโลยีไปพัฒนาในกระบวนการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มและมีมาตรฐาน

3. เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทยหรือการวิจัยและพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ในชุมชนและท้องถิ่น

4. เพื่อให้บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปผลักดันให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจในชุมชนและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.