ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่แก่ประชาชน โดยดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การให้คำปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเรื่องความต้องการของชุมชน เพื่อให้ได้ความรู้อย่างตรงวัตถุประสงค์ และได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.