ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบใบสมัคร

แบบประเมิน และแบบติดตาม

แบบฟอร์มนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

แบบวัดความพึงพอใจ

สส002-2(1) แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี

สส002-2(2) แบบขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120
Telephone: 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789 Mobile Phone Number: 02-5642887
E-mail: tu_tubi@hotmail.com, tu.tuipi@gmail.com

Copyright © 2016 TUIPI. All rights reserved.